ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး

 

supporting

 

steering

 

livestock

 

fishery

 

rural development

 

data_mn

welcome-2

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သားငါးက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၈၂-၁၉၈၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ လယ္ယာႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ လယ္ယာႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနဟူ၍ ဝန္ႀကီးဌာန (၂)ခုအျဖစ္

ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းရန္... [အေသးစိတ္ဖတ္ရႈပါရန္...]

                                                                           
 

အသား၊ငါးက႑ထုတ္လုပ္မႈမ်ား

img_0138
      prawn    pig

သတင္းႏွင့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ား

News ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

ေက်းရြာမ်ားအတြက္အရင္းမေပ်ာက္ မတည္ေငြ ထူေထာင္ၿပီး ဦးစားေပး...


News ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ဆပ္ေကာ္မတီ(Delivery Unit) သို႔ ေမးျမန္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ေက်းရြာမ်ား၏ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား လၽွပ္စစ္စြမ္းအား....


News ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေအး ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ခရိုင္ အတြင္း ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

လၽွပ္စစ္မီးမရသည့္ ေက်းရြာမ်ား အတြက္ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သုံး Solar...


အစည္းအေ၀းမ်ား

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ေငြ TA TA Power Solar Co., Ltd.၊ IUCN ႏွင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ေက်းလက္ေဒသ ဆိုလာမီးလင္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး....  


ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး VRIENS & PARTNERS PTE LTD မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားကို ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ...


တိုင္၀မ္ International Cooperation and Development Fund မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

ေက်းလက္မီးလင္းေရးႏွင့္ သားငါးက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ နည္းပညာ...


ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး Institute of Management Consultants Myanmar မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Mobile School အစီအစဥ္ျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရး...


ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးတင္ေငြ KWR International Co., Ltd ႏွင့္ Tokyo University တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားအား လက္ခံေတြ႕ဆံု

ေက်းလက္မီးလင္းေရးအတြက္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္း...


ဆက္သြယ္ရန္ :
ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန
ရံုးအမွတ္ (၃၆)၊ ေနျပည္ေတာ္

ဖုန္း ၀၆၇-၄၀၈၂၁၂၊ ၀၆၇-၄၀၈၀၄၉
အီးေမးလ္ info.mlfrd@gmail.com

Visitors:
Copyright by MLFRD 2011
Developed by Information Matrix.