ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး

 

supporting

 

steering

 

livestock

 

fishery

 

rural development

 

data_mn

welcome-2

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သားငါးက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၈၂-၁၉၈၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ လယ္ယာႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွ လယ္ယာႏွင့္ သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနဟူ၍ ဝန္ႀကီးဌာန (၂)ခုအျဖစ္

ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းရန္... [အေသးစိတ္ဖတ္ရႈပါရန္...]

                                                                           
 

အသား၊ငါးက႑ထုတ္လုပ္မႈမ်ား

img_0138
      prawn    pig

သတင္းႏွင့္ ေၾကျငာခ်က္မ်ား

News ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးတင္ေငြ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ တတိယအဆင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆြးေႏြး

တတိယအဆင့္ (Third Wave) အရိွန္ျမႇင့္တင္ နိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္...


News ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးတင္ေငြ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ တတိယအဆင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆြးေႏြး

တတိယအဆင့္ (Third Wave)အရွိန္ျမႇင့္တင္နိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္...


News ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္၊ ပထမႏွစ္သင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း

 တိရစၧာန္ေဆးပညာဘြဲ႕(DVM)(၆)ႏွစ္သင္တန္းအတြက္ စုစုေပါင္းရမွတ္...


အစည္းအေ၀းမ်ား

Innovative Environmental Technologies Pvt. Ltd မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍...


China EXIM Bank ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ TMT Co., Ltd. မွကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

အသားစားႏြားေမြးျမဴျခင္းနွင့္ တိရစၧာန္ထြက္ပစၥည္း (အမဲသား) တင္သြင္း...


ပ်ားလုပ္ငန္းဌာနႏွင့္ TAG အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဖြဲ႔တို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး

ျမန္မာႏိုင္ငံ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ...


ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ DFID ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ SAEP မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား စာ၀တ္ေနေရးဖူလံုရန္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ငါးေမြးျမဴ...


ထိုင္၀မ္-ျမန္မာဖက္စပ္ကုမၸဏီမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

တူနာငါးဖမ္းဆီးျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား...  


ဆက္သြယ္ရန္ :
ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန
ရံုးအမွတ္ (၃၆)၊ ေနျပည္ေတာ္

ဖုန္း ၀၆၇-၄၀၈၂၁၂၊ ၀၆၇-၄၀၈၀၄၉
အီးေမးလ္ info.mlfrd@gmail.com

Visitors:
Copyright by MLFRD 2011
Developed by Information Matrix.